اثبات این که

در حال حاضر که بسیاری از مردم به پایان رسید فصل سه غریبه چیزهایی کهاز آن زمان به منعکس کننده. آیا فصل سوم زندگی می کنند تا به پیشینیان خود ؟ آیا وینونا رایدر آمده نوسانی یک بار دیگر ؟ شد روایت آبدار به اندازه کافی به ما قلاب بافته و با پیش بینی به اندازه کافی برای ارائه تا آخرین لحظه ؟

در حالی که غریبه همه چیز رشد کرده است به یک پدیده فرهنگی – مباهات وفادار fanbase ها و نقاشی های مختلف جمعیتی – سری شده است کمتر قابل توجه و با گذشت هر فصل با توجه به منتقدان و طرفداران به طور یکسان. برای اثبات شما فقط نیاز به نگاه در گوجه فرنگی فاسد است.

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..