هستند

غریبه چیزهای مورد ستایش قرار داد برای بسیاری از چیزها اما یکی از مستقل از جنبه های این سری است که دوستی و یک در خاص است. زمانی که فصل 2 معرفی اواز یا موسیقی دو نفری از استیو هارینگتون و داستین Henderson بینندگان واقعا ضامندار به این به ظاهر تصادفی جفت شدن. در اینجا نگاهی به زندگی واقعی دوستی بین دو بازیگر.

استیو و داستین دوستی آغاز شد و در فصل 2

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..