فاجعه باند حراج جرقه رای-تار و مار فروش در سهام

  • by Tyler Durden , Aug 10, 2019
  • 15

پیوند گاو فقط به حال یک مطلب یا داستان جالب' لحظه...

اشتغال پاول و وحشت در حراج را برانگیخته بزرگترین باند حمام خون پس از مغلوب ساختن پیشی جستن انتخاب شد در نوامبر 2016...

Disastrous Bond Auction Sparks Rate-Rout Selloff In Stocks - The Reports

و به عنوان بازده اوراق قرضه منفجر شد بالاتر چیزی عجیب و غریب اتفاق افتاده است... سهام ریخته بیش از حد...

Disastrous Bond Auction Sparks Rate-Rout Selloff In Stocks - The Reports

نشان می دهد خطر-برابری بودجه مجبور به delever/توازن به عنوان پیوند, پاهای, منفجر کردن.

Disastrous Bond Auction Sparks Rate-Rout Selloff In Stocks - The Reports

30Y بازده منفجر شد و به 6 هفته اخیر...

Disastrous Bond Auction Sparks Rate-Rout Selloff In Stocks - The Reports

 

داو موفق به نگه داشتن سود (با تشکر از ایالات سلامت پریدن از روی تهمت را backdown) و S

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..