چه Ciara و راسل ویلسون راز یک ازدواج شاد?

هر کس می داند که Ciara و راسل ویلسون ارتباط مظهر زن و شوهر اهداف است. او خیلی پرستش زمین که او راه می رود و از این به نظر می رسد از این احساس متقابل است.

رابطه خود باعث شده است که دختران در سراسر رسانه های اجتماعی به درخواست Ciara که دقیقا چه چیزی از او دعا برای در سفارش به زمین مانند یک اختصاص داده شده ،

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..