خواهد David Harbour بود در "غریبه چیزهایی که' فصل 4?

در غریبه چیزهای David Harbour شخصیت جیم قیف است رئیس هاوکینز اداره پلیس. او طناب را به رمز و راز در فصل 1 از طریق تحقیقات خود را به عنوان یک پلیس اما به زودی یک علاقه شخصی. در فصل 2 این نشان داد که او گرفته در یازده به عنوان دخترش به تصویب رسید که به ارمغان می آورد با آن یک مجموعه جدید از چالش است. با این حال در فصل 3 پیچیده چیز کمی. پس او بازگشت برای فصل 4?

چه اتفاقی افتاد به قیف در غریبه چیزهایی فصل 3 آخر?

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..