مایا Hawke ظروف در "غریبه همه چیز' شخصیت بزرگ نشان

غریبه چیزهایی بیرون آمد و با صدای بلند و آن را نه چپ به ویژه پس از. طرفداران هنوز در حال صحبت کردن در مورد مواد منفجره فصل جدید است. ما به ملاقات شخصیت های جدید که به سرعت وارد قلب ما و شخصیت های قدیمی رفت و از طریق تحولات بزرگ. بسیاری از طرفداران احساس خود را heartstrings کشیده توسط فصل جدید — و با همین دلیل خوب.

اضافه کردن به که یک شخصیت را آشکار نسبت به پایان فصل و آن را آسان ببینید که چرا عشق طرفداران نشان می دهد — آنها فقط همیشه به نظر می رسد یکی دیگر از پیچ و تاب و بزرگ در فروشگاه برای ما. اگر شما را دیده اند نشان می دهد و در عین حال هشدار داده می شود — وجود دارد بازی های پیش رو.

مایا Hawke تقریبا نمی عمل

YOU MAY ALSO LIKE

LEAVE A COMMENT

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, etc..